Home Advocaten Dirk Visser Publicaties Kroniek van de intellectuele eigendom - NJB 19 april 2019

Kroniek van de intellectuele eigendom - NJB 19 april 2019

Kroniek van de intellectuele eigendom (verschenen in NJB, 19 april 2019, nr. 828, p. 1048 - 1057)

Het Benelux merkenrecht is gewijzigd. De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is in werking. De apothekersvrijstelling is geen oplossing voor hoge prijzen van medicijnen. Smaken zijn niet auteursrechtelijk beschermd. Google en Facebook moeten gaan betalen en filteren.

Deze IE-kroniek is traditioneel bedoeld voor mensen die niet dagelijks met IE bezig zijn, maar wel willen weten wat er speelt en geen flater willen slaan als ze een IE-vraag op hun bord krijgen. Niets is pijnlijker voor een jurist dan een vraag te beantwoorden op basis van een wettekst die inmiddels gewijzigd is, of een arrest dat inmiddels is achterhaald door een ander arrest of door nieuwe wetgeving.

Daarom eerst een overzicht van de belangrijkste wijzigingen waarvan iedere jurist die wel eens een IE-vraag zou kunnen krijgen op de hoogte zou moeten zijn.

Per 1 maart 2019 is het Benelux merkenrecht gewijzigd. Het Benelux merkenrecht ligt vast in titel II van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)[1] en is aangepast aan de EU-merkenrichtlijn uit 2015.[2] Deze wijzigingen zijn inhoudelijk niet spectaculair en omvatten deels een codificatie van bekende rechtspraak, maar tekstueel is er veel gewijzigd. De bepalingen ten aanzien de hoofdvragen – wat kan een merk zijn en welke handelingen vormen inbreuk – luiden anders dan voorheen. Oude wetboeken en handboeken kunnen in de prullenbak.

Per 17 oktober 2018 is de Wet beschermingsbedrijfsgeheimen[3] in werking getreden. Geschillen over beweerdelijke schending van bedrijfsgeheimen die tot dan toe via de algemene zorgvuldigheidsnorm van de onrechtmatige daad dienden te worden beoordeeld, vallen nu primair onder deze nieuwe wet. De wetswijziging is ook van belang voor procedures die op zich zelf niet over de schending van bedrijfsgeheimen gaan, maar waarbij dergelijke geheimen wel een rol spelen, bijvoorbeeld als bewijs.

Per 1 februari 2019 is in de Rijksoctrooiwet de vrijstelling opgenomen die het apothekers toestaat om ‘voor direct gebruik ten behoeve van individuele gevallen op medisch voorschrift’ geneesmiddelen te bereiden. Deze vrijstelling van ‘magistrale bereiding’ betekent echter niet dat op structurele schaal een geoctrooieerd geneesmiddel zonder toestemming van de octrooihouder mag worden bereid. Anders dan soms wordt verondersteld, is deze wetswijziging geen oplossing voor de (te) hoge prijzen en kosten van geoctrooieerde geneesmiddelen, waar de laatste tijd (begrijpelijkerwijs) veel over te doen is.

Smaken zijn niet auteursrechtelijke beschermd. En geuren (naar alle waarschijnlijkheid) ook niet. Het Hof van Justitie van de EU heeft dit op 13 november 2018 beslist in de zaak over een ‘smeerdip’ genaamd Heksenkaas.[4] Daarmee is (vrijwel zeker) achterhaald de uitspraak van de Hoge Raad uit 2006 dat geuren wel auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn.[5]

Op 26 maart 2019 stemde het Europees Parlement in met de EU-richtlijn inzake ‘auteursrechten in de digitale eengemaakte markt’. De Commissie en de Raad gingen na een moeizame triloog[6] al eerder akkoord met het bereikte compromis. De buzz-words hierbij zijn: value gap, link-tax en text and data mining. Het meest omstreden was en is evenwel het uploadfilter onderdeel van het weinig gelukkige ‘artikel 13’ (dat later werd vernummerd tot artikel 17), een lawyers paradise for years.

 

[1] Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), 's-Gravenhage, 25-02-2005, Trb 2018, 220, inw.tr. 1 maart 2019, Trb 2019, 37.

[2] Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking), PbEU 2015, L 336.

[3] Wet van 17 oktober 2018, houdende regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L 157), Stb 2018, 369, inw.tr. 23 oktober 2018, Stb 2018, 370.

[4] HvJ EU 13 november 2018, C-310/17, ECLI:EU:C:2018:899 (Levola/Smilde).

[5] HR 16 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8940 (Lancôme/Kecofa), NJ 2006, 585 m.nt. J.H. Spoor.

[6] De term ‘triloog’ verwijst naar informeel overleg tussen delegaties van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de Lid-Staten over voorstellen voor regelgeving.