Home Onderwerpen Bedrijfsgeheim

Bedrijfsgeheim

Volgens artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) moet onder een 'bedrijfsgeheim' worden verstaan: informatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

a. zij is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;
b. zij bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en
c. zij is door degene die daar rechtmatig over beschikt, onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden;

De op 23 oktober 2018 in werking getreden Wbb vormt een implementatie van Europese Richtlijn 2016/943/EU, die op zijn beurt de implementatie vormt van artikel 39 van het WTO-TRIPs-verdrag dat bescherming van bedrijfsgeheimen voorschrijft. De bescherming van bedrijfsgeheimen verliep in Nederland tot dan toe 99 jaar lang (sinds het arrest in het arrest Lindenbaum/Cohen, HR 31 januari 1919, NJ 1919/161) via de onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), via het contractenrecht en via het strafrecht.