Home Onderwerpen Modellenrecht

Modellenrecht


Het modellenrecht beschermt nieuwe vormgeving (design) tegen te sterk gelijkende vormgeving. Er bestaan verschillende vormen van modellenrecht. Er is Benelux modellenrecht dat alleen geldt voor geregistreerde modellen. Er is ook Europees modellenrecht dat bescherming biedt aan geregistreerde modellen, maar ook een korte bescherming voor niet-geregistreerde modellen.
Registratie van modellen moet uiterlijk binnen één jaar na openbaarmaking ervan plaatsvinden bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of bij of bij het Europese Office for Harmonization in the Internal Market, afgekort: OHIM.
Een ingeschreven model kent een beschermingsduur van vijf jaar, die vier keer met vijf jaar kan worden verlengd.
Het modellenrecht ligt vast in titel III van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). De daarin neergelegde regeling is gebaseerd op de Europese Modellenrichtlijn. De hoogste rechter in modellenzaken is  het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg (HvJ EU).